show episodes
 
A Modern Retelling of Outdated Fairytales. I'm Miral Sattar, mother of three and I rewrite outdated fairy tales with problem-solving, smart princesses. Bearily Bear Stories feature diverse, confident characters. There are no damsels in distress here. These reimagined childhood classics include A Story of a Smart Princess and a Certain Pea, Gretel and Hansel, A Girl Named Rapunzel and much more.
 
കുട്ടികൾക്കായുള്ള മികച്ച മലയാളം കഥകളുടെ എക്കാലത്തെയും പ്രിയപ്പെട്ട ശേഖരം ആസ്വദിക്കൂ. ബിയാട്രിക്സ് പോട്ടർ, ഗ്രിം ബ്രദേഴ്സ്, വാട്ടി പൈപ്പർ തുടങ്ങിയ ഇതിഹാസ ഇംഗ്ലീഷ് എഴുത്തുകാർ മുതൽ കുട്ടികൾക്കായി ഈ കഥാസമാഹാരം ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. സിൻഡ്രെല്ല, സ്നോഡ്രോപ്സ്, റാപുൻസൽ, പുസ് ഇൻ ബൂട്ട്സ്, ഗോൾഡിലോക്ക്സ് ആൻഡ് ത്രീ ബിയേഴ്സ്, ലിറ്റിൽ റെഡ് റൈഡിംഗ് ഹുഡ്, അലാഡിൻ എന്നിവയും അതിലേറെയും പോലുള്ള നിരവധി ക്ലാസിക്കുകൾ മലയാളം ഫെയറി കഥകളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കാലാകാലങ്ങളായി കുട്ടികളുടെ പ്രിയങ്കരമായ ഈ മലയാളത്ത ...
 
The I Love Sleep Podcast helps to create a comfortable sleeping environment through different stories, meditations and some deep sleep music The goal is to help you relax and refresh so you can have a great sleep. If you love this podcast, consider supporting the Patreon at patreon.com/raynlakhani Now, it's time to settle down, relax and enjoy your sleep adventure with I Love Sleep.
 
Short bedtime stories for children to help them fall asleep. Choose between classic fables, fantastic adventures, and the stories that inspired Disney animation. Join us on our journey into a world of imagination. Follow us here for more stories or get notified of new stories on Instagram @MagicMonorail. You can also email new story suggestions to Magicmonorail@gmail.com "Bedtime Stories" is produced by Magic Monorail Productions
 
M
Movies On UP!

1
Movies On UP!

Dave Biscella and Ryan McGehee

Unsubscribe
Unsubscribe
Weekly
 
Movies On UP! is a weekly movie podcast filled with plenty of discussion, opinions, and giggles hosted by Ryan McGehee and Dave Biscella. Each week, Ryan and Dave break down their favorite movies into very specific categories or focus on a specific actor, director, or movie. The podcast has been going weekly for more than 8 years, and throughout the whole time one theme has been persistent: These dudes love movies.
 
Bedtime stories to help you go to sleep. Join Joanne D'Amico from the YT channel ‘relax for a while’ as she reads you a bedtime story with a gentle voice that is restful to the ear. If you suffer from insomnia, anxiety or just need help winding down at bedtime, Drift Off will help you relax and get a restful night's sleep! Become a Drift Off premium member and get access to 2 extra bonus episodes per month along with a relaxing ad-free listening experience of both premium and regular episodes.
 
Talking animals, wicked stepmothers, valiant tailors, cruel witches! Sixty-two stories that feature familiar figures like Hansel and Gretel, Rapunzel, Rumplestiltskin, The Twelve Dancing Princesses and Snow-White and Rose Red as well as lesser-known characters like The White Snake, Sweetheart Roland and Clever Elsie are contained in this volume of Grimms' Fairy Tales by Jacob and Wilhelm Grimm. The original volume published in 1812 contained more than 85 tales and this number kept increasing ...
 
Most parents know and understand the value of children's stories. Reading aloud to your children becomes an occasion for family warmth and bonding. But quite apart from this, the true importance of introducing children to fiction helps them to make sense of the real world they will have to encounter at some later stage. Stories also give them hope, teach moral values and help them to understand the complex nature of the society that they will ultimately have to live in. Children's Short Work ...
 
WowoSpot Kids is dedicated to the production and delivery of quality kids content for fun, creative learning and education. WowoSpot Kids podcast is ideal for listeners who are interested in early childhood musical education, parenting, healthy kids entertainment media. The podcast is hosted by Canadian pianist Lisa Ruping Cheng. The sequence of the episodes corresponds with the blog posts in www.wowospot.ca To watch WowoSpot Kids' original, animated song videos please visit https://www.yout ...
 
Along with our team, We have developed a formula that is therapeutic for children, and leverages our skills in psychology, music and clinical supervision as a needs therapist. The traditional concept of story telling and personal interaction is lacking today. In our fast-paced society, this is something we believe will benefit both children and parents alike.The stories are values based, and will help your child focus through the practice of attentive listening and will develop imagination s ...
 
Ever get drunk and get into some weird conversations? This show is like that. This is one man’s drunken journey to get to the bottom of the fairy tales we all know and love, and to bridge the world of fantasy and reality. When you know way too much about a topic like this, what else do you do except make a podcast?
 
A
Audio Footlights

1
Audio Footlights

The Children's Theatre of Cincinnati

Unsubscribe
Unsubscribe
Monthly
 
America’s oldest professional theatre for young audiences. Sharing behind-the-scenes tidbits and delightful insights about our productions, to help awaken a lifelong love of theater and create the next generation of arts patrons. Since our establishment in 1924, it has been TCT’s mission to entertain and engage audiences of all ages through professional theatrical productions and arts education programming. Flex your imagination and join us!
 
Welcome to The Scream Cast: A Slasher Podcast! While this podcast started strictly as a show about MTV’s Scream, we have since expanded to additionally discuss FOX’s Scream Queens as well as the occasional slasher film. I’m Dan, your host, and along with my rotating co-hosts (Nare, Olga, Trevor and Jesse) I’ve set out to make a fun and crticial show about all things horror. Please send us feedback through twitter @ScreamPod or send us an email at thescreamcast@gmail.com. Hope you enjoy the p ...
 
Loading …
show series
 
We begin our Grimm journey with the story of Rapunzel! A tale of irresponsible parents, a tower of isolation with no stairs or door, and the persecutor/protector that exists in all of us. The story reading takes place from 9:22 to 18:18 We’ll be reading from Household Tales by Brothers Grimm Adina also recommends: The Inner World of Trauma by Donal…
 
A gentle hypnotic reading of the classic tale of Rapunzel (Brothers Grimm). A slightly modified version from the original story. I use a soft spoken voice along with my skills as a certified hypnotist to help you ease into a restful sound sleep. Sweet dreamzzz... The music in this episode is Soothing Piano Music by Boris Zaborski BetterHelp is an o…
 
The Durutti Column-Sketch for Summer Bushmeat Sound System-A Beautiful Sky is Moving Free the Robots-Spaceways Robbie Lee/Lea Bertucci-Bags, Boxes and Bubbles Bomis Prendin-I Ran into Space Tomaga-Ersangerkrieg Bitchin Bajas-Outer Spaceways Inc Circuit Diagram-Ursumpf Funkadelic-What is Soul The Jonny Halifax Invocation-Dead Swamp Transmissions Chi…
 
This is a preview episode. Subscribe and get access to the full episode and other bonus episodes along with ad-free listening at driftoff.supercast.com Thanks for your support! Tonight's bedtime story is a gentle reading of the classic tale of Tom Thumb about a young boy who is no bigger than his father's thumb and who experiences many dangerous ad…
 
എഴുതിയത്: ഫ്ലോറ ആനി സ്റ്റീൽ ജോലി തേടി പോകുന്ന ജാക്ക് എന്ന വിഡ്ഢിയും മടിയനുമാണ് കഥ. ഓരോ ദിവസവും പല സാധനങ്ങളിലാണ് അയാൾക്ക് കൂലി ലഭിക്കുന്നത്. അയാൾക്ക് പണം നൽകുമ്പോൾ, അയാൾക്ക് അത് നഷ്ടപ്പെടും, അവന്റെ അമ്മ അവനോട് പറയുന്നു, അവൻ അത് അവന്റെ പോക്കറ്റിൽ ഇടണമായിരുന്നു. വ്യത്യസ്ത ജോലികൾ കണ്ടെത്താനും പ്രതിഫലമായി എന്തെങ്കിലും നേടാനും അവൻ ശ്രമിക്കുന്നു. എന്നാൽ വ…
 
[TW: Story contains imagery of animals being killed, however, not for cruelty but for basic human survival during pioneer times] Welcome to this cozy fireside bedtime story with soothing soft voice to doze off to sleep. This is chapter 1 of the beautiful book 'Little House in the Big Woods'. This book is what started the treasured "Little House Ser…
 
Hello and welcome to I Love Sleep, where the goal is to help you have a soothing and relaxing sleep! Today I will be guiding you through a meditation about the beauty and the warmth of summer. MY PATREON: patreon.com/raynlakhani I LOVE SLEEP INSTAGRAM: instagram.com/ilovesleeppodcast MY INSTAGRAM: instagram.com/rightasrayn See you next time! Rayn L…
 
We are adding a new show to Jungianthology! Jungian Ever After is a new show co-hosted by Chicago Society of Jungian Analysts member Adina Davidson and Raisa Cabrera. It’s a podcast about fairy tales through the lens of Jungian analysis. Jungian Ever After will be shared on our feed alongside our other shows. They have 7 episodes so far, so it will…
 
Art by Using Glue Mystery Tapes etc-gX2 Free the Robots-Fangoria Bitchin Bajas-Quakenbruck Blues Control-Open Air Oren Ambarchi-Ever Given NEU!-Weissensee Jac Berrocal/Vincent Epplay/David Fenech-Ives Lea Bertucci-At Dawn Holy Tongue-Seven Arrows Oren Ambarchi-Corkscrew Bomis Prendin-Universe and Solo Ben Vida-RF3 The Jonny Halifax Invocation-Lake …
 
Discussion Episode: Favorite Tim Roth Movies Tim Roth maybe comes back from the dead to cause some trouble to Rebecca Hall in this weekend’s Resurrection. Since we’ve already done a Rebecca Hall list, we’re going to cause some trouble with a list of our favorite Tim Roth list featuring a healthy dose of Quentin Tarantino. Movies On UP! is on Stitch…
 
എഴുതിയത്: ഫ്ലോറ ആനി സ്റ്റീൽ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവളേക്കാളും അവളുടെ മാതാപിതാക്കളേക്കാളും വിഡ്ഢികളായ ആളുകളെ കണ്ടെത്താനുള്ള വിഡ്ഢിത്തമുള്ള മാന്യന്റെ അന്വേഷണമാണ് ത്രീ സില്ലി പിന്തുടരുന്നത്. ആ മനുഷ്യൻ 3 മണ്ടൻമാരെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു, അവസാനം ഈ ലോകത്ത് കൂടുതൽ മണ്ടന്മാർ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി. അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ, അവൻ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയും യുവതി…
 
This is a preview episode. Subscribe and get access to the full episode and other episodes while enjoying ad-free listening at driftoff.supercast.com Thanks for your support! Tonight is a gentle reading of the classic fairytale called 'The Princess and the Pea' by Hans Christian Anderson. I will be reading the story 3X and each time the reading wil…
 
The Tournnament of Disney Sidekicks gets underway with the announcement of the field. Plus: * It's back to Bedrock with the Flintstones, including a reference to the Grand Poobah. * In the news, Rip Van Winkle gets the nod as new host of the Late Late Show. * The Emperor takes his clothing technology to the assembly line on the Emperor's New Cars (…
 
Tom Thumb, or Hop o' My Thumb, also known as Little Thumbling, Little Thumb, or Little Poucet (French: Le petit Poucet), is one of the eight fairytales published by Charles Perrault, now world-renowned. The small boy defeats the ogre. This type of fairytale, in the French oral tradition, is often combined with motifs, similar to Hansel and Gretel; …
 
A Cat wants the Rabbit's tail, so he makes a trade for her magic wand. And now someone wants to borrow the magic wand, so the Rabbit lets him. The Rabbit might just be too generous, but he also has some hidden wisdom! For more Granny, follow her updates at the links below! https://www.instagram.com/fairytalepodcast/ https://www.storicmedia.com/fair…
 
Have you ever wondered what would happen if you robbed an ancient grave filled with embalmed organs, gold, mold, and radioactive material? Well we have too! Come over to the hot sands of Egypt with us while we investigate one of the most powerful curses of Egyptian history. We'll also look Into the niche mourning practices of Victorian England. Set…
 
Art by Warhol Seth Price-Army Jacket Mystery Tapes etc-gX5 Holy Tongue-Rivers Cannot Wash It Away Tomaga-Departure from Zonas Mason Lindahl-Slow Sun Stops Blues Control-Opium Den/Fade to Blue Marty Holoubeck-Closing Bremen-Sick City Bomis Prendin-I Ran into Space Lucy Liyou-Some Form of Kindness Oren Ambarchi-Girl with the Silver Eyes Andrew Bernst…
 
രചയിതാവ്: ഫ്ലോറ ആനി സ്റ്റീൽ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് സഹായം ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അവരെ സഹായിച്ച ദയയുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കഥയാണിത്. ജോലി തേടി യാത്ര ചെയ്യാനും ഒടുവിൽ ജോലിക്കാരിയായി ജോലി കണ്ടെത്താനും പെൺകുട്ടി തീരുമാനിച്ചു. ഏതാനും മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഉടമ മാസങ്ങളായി ശമ്പളം നൽകാത്തതിനാൽ അവളുടെ സ്വർണ്ണ ബാഗ് നിറയെ സ്വർണ്ണം മോഷ്ടിക്കാൻ അവൾ തീരുമാനിച്ചു. അവൾ സഹായത്തിനായ…
 
On a stormy night, in the middle of the woods, an old poet finds cold and distraught little boy at his door. After welcoming him inside, the poet discovers the boy is not a boy at all - he is Cupid! But will the mischievous god of love be harmful or helpful? Find out in this week's enchanted story. For more Granny, follow her updates at the links b…
 
Bomis Prendin-After Dark Jac Berrocal/Vincent Epplay/David Fenech-Das Leben Jonny Halifax & the Howling Truth-The Sloth Valentina Magaletti-Body in a Room David Fenech/Jac Berrocal/Vincent Epplay-Ghost Song John Weise/Yellow Swans-Lost in the Blood Anteloper-Inia Oren Ambarchi-I Ben Vida/Lea Bertucci-I am the size of what I see Matmos-If All the Th…
 
രചയിതാവ്: എബി ഫിലിപ്സ് വാക്കർ വളരെക്കാലം മുമ്പ്, വളരെ വലിയ വായയുള്ള ഒരു കടൽ രാക്ഷസൻ ജീവിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം കോ-കോ എന്ന ആൺകുട്ടിയെ രക്ഷിക്കുകയും ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു ദ്വീപിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു. അടുത്തതായി, കടൽ രാക്ഷസൻ കോ-കോയുടെ പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ രക്ഷിക്കുകയും അവളെയും ദ്വീപിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു. കടൽ രാക്ഷസൻ ഒരു പുരുഷ…
 
This is a preview episode. Subscribe and get access to the full episode and other bonus episodes along with ad-free listening at driftoff.supercast.com Thanks for your support! Today's reading is a story called 'Anna's Letters' by Canadian author Lucy Maud Montgomery written in 1908. The main theme of this story hinges on the writing and receiving …
 
This episode is the first session of the series The Warrior Within: A Study in Masculine Psychology, a classic seminar in his series on the four major archetypes of masculine psychology as he understood them: King, Warrior, Magician, Lover. From the seminar description: The Warrior is the archetype of self-disciplined, aggressive action. If Warrior…
 
Little Arthur studies the moon every night through his telescope. But one night something unexpected happens … he meets a fairy called Astrid who takes him on an adventure Arthur will never forget! For more Granny, follow her updates at the links below! https://www.instagram.com/fairytalepodcast/ https://www.storicmedia.com/fairytaleswithgrannymacd…
 
Art by Ron Vardon Free the Robots-Aswang Raed Yassin-A Fist Full of Stardust Anteloper-One Living Genus Revelators Sound System-Grieving Drew McDowall/Hiro Kone-Barely Awake Mary Lattimore/Paul Sukeena-Altar of Tammy Dean Spunt/John Weise-Fruit from Color Vapor Joe Rainey-Easy on the Cide Saint Abdullah-Secret Song (Friday Nights) Holger Czukay-Sud…
 
ലോർ ക്ലെയർ ഫൗച്ചർ എഴുതിയത് പണ്ട് ഒരു ആട് തന്റെ ഏഴ് കുട്ടികളോടൊപ്പം താമസിച്ചിരുന്നു. ഒരു ദിവസം അവൾ പുറത്തു പോയപ്പോൾ ഒരു ചെന്നായ അവളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് അവളുടെ എല്ലാ കുട്ടികളെയും തിന്നു. ചെന്നായ ഉറങ്ങുന്നത് കണ്ട അമ്മ ആട് മക്കളെ പുറത്തെടുക്കാൻ വയറ് മുറിച്ച് കല്ലുകൊണ്ട് നിറച്ചു. ചെന്നായ ഉണർന്ന് വെള്ളം കുടിക്കാൻ നദിയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ കല്ലുകളുടെ ഭാരത്താൽ മുങ…
 
Loading …

Quick Reference Guide

Copyright 2022 | Sitemap | Privacy Policy | Terms of Service
Google login Twitter login Classic login